Artikel 1

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Oggetti partij is.

Artikel 2

Alle aanbiedingen van Oggetti zijn verblijvend, tenzij de aanbiedingen een aanvaardingstermijn bevatten.

Artikel 3

3.1 Betaling dient te geschieden voor aflevering van de goederen. Goederen die in opdracht van de koper gemaakt worden, moeten worden aanbetaald. Aanbetaling van 50% dient plaats te vinden bij aanvaarden van de opdracht door koper en verkoper.

3.2 De door Oggetti aan u geleverde zaken blijven eigendom van Oggetti zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen jegens Oggetti heeft voldaan. U verplicht zich er jegens Oggetti toe om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven.
3.3 Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft Oggetti het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.
3.4 Oggetti is gerechtigd in het geval u in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert danwel komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4

4.1 Leverings- en bezorgafspraken worden altijd in overleg gemaakt.
De kosten daarvan zijn afhankelijk van de omvang van de bestelling en het afleveradres en worden vanzelfsprekend altijd op voorhand met u besproken

4.2 Bij bezorging is het vervoer en de goederen voor rekening en risico van de koper, vanaf het moment dat de goederen het bedrijf van de verkoper hebben verlaten. Verkoper verzekert nimmer de goederen gedurende het transport.

4.3 Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen. Voorts dient u ervoor zorg te dragen dat indien de zaken naar een andere verdieping moeten worden gebracht, de trap en/of lift ruim genoeg zijn om de zaken naar boven of beneden te krijgen. In sommige gevallen kan om extra mankracht worden verzocht.
4.4 Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden en de zaken niet op de overeengekomen plaats kunnen worden geleverd, zullen de extra ontstane kosten ook voor rekening van de koper zijn.

4.5 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aan te geven dat er beschadigingen zijn gemaakt. Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Aanbevolen wordt uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Oggetti te melden.

Artikel 5

5.1 Garantie is alleen geldig voor nieuwe produkten. De garantietermijn bedraagt ten hoogste één jaar. De kassabon of de factuur dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de kassabon of factuur heeft u geen recht op garantie, tenzij op andere wijze ondubbelzinnig wordt aangetoond dat de betreffende zaak bij Oggetti is gekocht. Het gebrek dient binnen een maand na ontdekking aan Oggetti te worden gemeld. Oggetti kan nooit voor meer dan het aankoop bedrag aansprakelijk gesteld worden.

5.2 Gebreken aan zaken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak vallen buiten de garantie.

Artikel 6

6.1 Oggetti is jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Oggetti
6.2 Voorts is Oggetti niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, danwel schade die voortvloeit uit het gebruik van van derden afkomstige gebrekkige zaken.

Artikel 7

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Oggetti is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Maastricht.

Artikel 8

Bij verkoop van margegoederen (gebruikte goederen) is het mogelijk bij het berekenen van de BTW zowel de gewone btw regeling (met BTW vermelding op de factuur) toe te passen als de margeregeling (zonder BTW vermelding op factuur).